Splošni pogoji in pogoji poslovanja podjetja PAA Global d.o.o.
uporabe avkcijskega portala www.exleasingcar.si


v nadaljevanju PAA Global oziroma uporabnik

 1. Splošno
  1. Uporabnik
   Uporabnik Splošnih pogojev je družba PAA Global d.o.o., naslov Ormoška cesta 23, 2250 Ptuj, Slovenija, družba z omejeno odgovornostjo, registrirana na Ptuju, zavezanec za davek SI84493755.
   Za delovanje uporablja spletno stran www.exleasingcar.si
  2. Dejavnost družbe
   PAA Global prodaja rabljena vozila na spletni strani www.exleasingcar.si po načinu:
   1. prodaja po fiksni ceni
   2. odprta avkcija
   3. zaprta avkcija
   Uporabnik splošnih pogojev je tudi prodajalec in ponuja rabljena vozila kljub vsemu pa ni posrednik za prodajo med začetnim prodajalcem, dobaviteljem in stranko (kupcem). Prodajalec sprejme ponudbo kupca in določiti zaključek pogodbenega razmerja. PAA Global tako organizira prodajni dogodek na svoji spletni strani www.exleasingcar.si in pošlje račune.
   Omejitev dejavnosti:
   PAA Global ne vrši servisov, popravil vozil, inštalacij, nadgraden... Storitev se nanaša izključno na prodajni postopek za prodajo komercialnega namena.
  3. Področje uporabe
   1. Predmet splošnih pogojev je prodaja vozil registriranim prodajalcem avtomobilov (na podlagi Obligacijskega zakona RS). Prodaja poteka izključno na spletnem naslovu www.exleasingcar.si, ki ga uporablja za prodajo. Ti splošni pogoji ustvarijo obligacijsko razmerje med obema strankama pogodbenega razmerja: prodajalcem in kupcem. Razmerje med strankama je tako implementirano in veljavno s sprejemanjem prodajnih pogojev
   2. Ti splošni pogoji veljajo izključno za pravne osebe, ki se ukvarjajo s prodajo avtomobilov.
   3. Veljavni so ti splošni pogoji. Veljajo za vsa trenutna in bodoča razmerja med prodajalcem in kupcem, razen če družba PAA Global pred koncem prodaje ne objavi posebnih pogojev.
   4. Vsa nasprotja, drugi pogoji od teh splošnih pogojev se obravnavajo individualno in so v pisni obliki.
   5. Splošni pogoji veljajo le za vozila in druge storitve, ki jih ponuja družba PAA Global na svoji spletni strani www.exleasingcar.si, ne glede ali je posel sklenjen online ali ne. Splošni pogoji veljajo tudi za potrditve preko telefona ali faxa.
   6. Splošni pogoji so objavljeni in naloženi v obliki za tiskanje na spletnem naslovu www.exleasingcar.si. Nanašajo se na področje dejavnosti družbe PAA Global. Veljavnost in strinjanje s splošnimi pogoji sprejme kupec s prvo registracijo na spletnem naslovu www.exleasingcar.si ali s prijavo na spletni strani, ali s poslano registracijo po e-naslovu.
 2. Registracija in prijava
  1. Registracija
   1. Kupec lahko uporablja storitev le po uspešno zaključeni registraciji na spletnem naslovu www.exleasingcar.si, uporabnika družbe PAA Global. Registracija je brezplačna in uporabniku razpoložljiva za odprtje uporabniškega računa za uporabo storitev teh splošnih pogojev. Ni se mogoče registrirati na naslovu družbe.
   2. Ob prijavi si kupec izbere uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime ne sme posegati v pravice tretjih oseb, še posebej na področje blagovne znamke. Geslo je potrebno varovati. Uporabniški račun ni prenosljiv. Kupec je odgovoren za vse morebitne zlorabe vstopnih gesel.
   3. Registracijska izjava mora biti izpolnjena v celoti in točno. Vse spremembe podatkov morajo biti sporočene uporabniku, družbi PAA Global.
   4. Kupcu ni dovoljeno kakorkoli uporabiti, kopirati reproducirati del ali celotno vsebino na spletnem naslovu www.exleasingcar.si brez predhodnega soglasja. Enako velja za reprodukcijo izgleda spletne strani www.exleasingcar.si, ki zahteva pisno soglasje za uporabo.
   5. PAA Global lahko blokira uporabniški račun vsak čas, še posebej če kupec krši splošne pogoje in če zlorabe ne ustavi kljub pozivanju.
  2. Dostop in Preklic
   1. Uporabnik ne more biti končni potrošnik.
   2. Dostop do PAA Global prodaje je mogoč le profesionalnim prodajalcem avtomobilov, pravnim osebam s katerimi bo ustvarjeno pogodbeno razmerje.
   3. Kupec mora ob registraciji in pred prvim nakupom predložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta oziroma potnega lista, prav tako potrdilo registracije družbe in potrdilo pravnega statusa družbe. Družba PAA Global lahko vedno preveri in zahteva posredovanje dokumentov pravnega statusa družbe.
   4. Kupci s področja Republike Slovenije morajo zraven navedenega posredovati tudi potrdilo prijave davčnemu uradu in davčno številko družbe. S posredovanjem podatkov in izstavljenim računom se kupec zavezuje poravnati davek na dodano vrednost.
   5. Kupec, iz države članice EU, posreduje veljavno davčno številko ob prijavi oziroma pred prvim nakupom.
   6. Kupec, registriran v državi izven EU, je dolžan na poziv predložiti veljavno registracijo in prijavo finančni instituciji v svoji državi, v angleškem prevodu, ki izkazuje poslovni status kupca. Podatki ne smejo biti starejši od 12 mesecev, po poteku tega časa sme uporabnik zahtevati novo potrdilo. Potrdilo mora vsebovati vse točne podatke polnega naziva družbe, naslova, sedeža družbe, davčno številko družbe kupca, številko poslovnega računa družbe.
   7. Kupec, ki ni iz Slovenije mora vso potrebno dokumentacijo posredovati v angleškem jeziku.
   8. Potek registracijskega postopka na naslovu www.exleasingcar.si pomeni, da vsak kupec s prijavo in nakupom potrjuje, da sprejema davščine tega naslova in jih tudi plačuje.
   9. Našteti dokumenti so posredovani in:
    1. Kupec sprejme splošne pogoje, ki jih je prebral in razumel ter mu PAA Global dodeli veljaven dostop. Dodelitev dostopa za družbo PAA Global ni obveza in lahko dostop tudi zavrne.
    2. Družba PAA Global ima pravico za dokončno prijavo postaviti dodatne pogoje in skleniti individualno pogodbeno razmerje s kupcem za nakupe na spletnem naslovu www.exleasingcar.si kot predpogoj za uporabo prodajne aplikacije.
    3. Potrditev registracija je kupcu poslana po e pošti oziroma je pisno obveščen ter mu posredovana številka kupca. Izbrano uporabniško ime in geslo omogočata kupcu prijavo v spletni portal prodaje.
   10. Vsak kupec mora nemudoma sporočiti vse spremembe svojih podatkov.
 3. Odpoved in preklic uporabniškega računa kupca
  1. Odpoved ali omejitev dostopa lahko družba PAA Global opravi brez posebnega razloga, še posebej pa:
   • V kolikor je kupec končni potrošnik
   • Ob prijavi je predložil napačne podatke
   • V nasprotju s splošnim pogoji družbe PAA Global
   • Zlorabi splošne pogoje družbe PAA Global
   • Ne izpolnjuje pogodbenih določil oziroma dolžnosti iz naslova prodajne pogodbe
   • V primeru insolventnosti kupca
   • Zloraba storitev družbe PAA Global
   • V kolikor zlorabi oziroma poškoduje funkcionalnost spletnega naslova www.exleasingcar.si
  2. V kateremkoli od navedenih razlogov sme družba PAA Global prekiniti sodelovanje in blokirati uporabniški račun ter odstraniti številko kupca.
  3. Kupec se lahko sam odjavi kadarkoli želi ter to pisno sporočiti družbi PAA Global. Družba PAA Global sme kupca odjaviti iz sistema, če se 2 tedna ne prijavi v sistem in opravi nakupa oziroma ne sodeluje v prodaji.
  4. Družba PAA Global sme kupca odstraniti brez podanega razloga.
  Varstvo podatkov
  1. Podatki kupca so zbrani in zaščiteni v skladu z zakonskimi določbami
  2. Družba PAA Global sme podatke zbirati, hraniti, in uporabljati v namene izpolnjevanja pogodbenih razmerij med strankama, v skladu z zakonom, še posebej zakonom o varstvu osebnih podatkov.
  3. Podatki kupca bodo tretjim osebam posredovani le v primeru, ko je izkazan interes tretje stranke in izhaja iz pogodbenega razmerja.
  4. Podatke lahko uporabi družba PAA Global v svoji skupini vendar v skladu z zakonom.
  5. Po zaključku pogodbenega razmerja in sodelovanja sme kupec na podlagi zakona zahtevati izbris svojih podatkov.
  Potrditev ponudbe in sklenitev pogodbenega razmerja
  1. Fiksna cena
   1. Za vozila s fiksno ceno je predvidena prodajna fiksna cena.
   2. Kupec je pozvan potrditi predlagano fiksno ceno s potrditvijo in izbiro »buy now« gumba.
   3. Kupec je s svojo potrditvijo zavezan 3 delovne dni od potrditve fiksne cene vozila.
   4. S potrditvijo ponudbe kupca nastane pogodbeno razmerje
  2. Potrditev nakupa na podlagi avkcije (odprta prodaja)
   1. V svojem elektronskem katalogu ponuja družba PAA Global na svoji spletni strani www.exleasingcar.si v prodajo vozila in opremo. Z objavo elektronskega kataloga na svoji spletni strani vabi potencialne kupce, da zanje ponudijo ceno.
   2. Skrajni rok za oddajo ponudbe cene na spletnem naslovu www.exleasingcar.si je za vsako prodajno avkcijo določen individualno. Vedno znova se prične z novo ponudbo. Čas za oddajo ponudb je zaključen, ko se izteče čas, ki je bil postavljen in objavljen za prodajni dogodek.
   3. Družba PAA Global si pridržuje pravico do skrajšanja roka brez potrebne obrazložitve okoliščin za predčasno zaključen prodajni dogodek.
   4. V primeru tako imenovane »odprte« avkcije je vedno vidna najvišja ponudba kupca, ki je postavil ponudbo. S klikom gumba »potrdi« kupec potrdi svojo podano ponudbo in odda svojo ponudbeno ceno. Ponudbe se lahko oddajo ročno ali se nastavi na avtomatsko licitiranje, kar pomeni, da se ponudbena cena vedno prekorači za 100 € do določene vrednosti. Maksimalno določena ponudbena cena ni vidna ostalim kupcem. Ko je licitacija v teku, imenovana »odprta« avkcija preklic najvišje ponudbe ni mogoč in je razmerje zaključeno oziroma nakup opravljen, ko je sprejeta najvišja podana ponudba.
   5. Kupec bo o potrditvi nakupa obveščen po elektronski pošti na njegov e naslov. S strani kupca se ne zahteva nobena dodatna potrditev, saj je zanj zavezujoča že oddana ponudba.
   6. S sprejemom ponudbe, ki je bila oddana in poslana s potrditvijo po e pošti je že sklenjeno veljavno kupno razmerje med kupcem in družbo PAA Global (na podlagi Obligacijskega zakonika RS).
   7. Za potrditev podanih ponudb z drugega uporabniškega računa ter posredovanim za potrditev ponudb je nedopustno in je kupec nemudoma izključen iz vseh nadaljnjih prodajnih nakupov.
   8. V primeru zaprte avkcije ponudbe kupca niso vidne ostalim kupcev in kupec le ponudi svojo ceno. Po končani »zaprti« avkciji je objavljena najvišja ponudba. Če je ponudba dobavitelja sprejeta kupca obvesti družba PAA Global. Do konca avkcije sme kupec svojo ponudbo spremeniti, vendar le do izteka.
 4. Dodatne določbe
  1. Izjave tretjih oseb in zunanjih svetovalcev, npr: DEKRA, Tüv… ocene stanja vozil oziroma opreme so vedno priloženi ob opisu vozila. Ta mnenja prevladajo in so odločilna tudi če odstopajo od sicer navedb stanja vozila in opreme.
  2. Mogoče so tudi avkcije poškodovanih vozil in sicer »zaprte« in »odprte« avkcije. Tehnično stanje je nemogoče z zagotovostjo navesti, mogoče ga je le oceni s pomočjo ogleda priloženih fotografij. Prav tako pa je za udeležbo in nakup poškodovanih vozil potrebno opraviti registracijo v sistem. To velja tudi za vozila s tehničnimi težavami. Tehnične napake so navedene v opisu vozila.
  3. Posredovane informacije prodaje na spletnem naslovu www.exleasingcar.si ne dajejo nobene garancije in se je ni mogoče uveljavljati. Stanje in opis je posredovan na podlagi posredovanih informacij in po našem najboljšem poznavanju, znanju ter izkušnjah. Dodatna oprema se vedno šteje kot izboljšava in so vedno možna odstopanja oziroma pomanjkljivosti pri dobavi le teh.
  4. Ko je kupec registriran je rezultat prodaje vedno objavljen pod nazivom »Bid – rezultat«

 5. Dostava
  V kolikor pride do zamude oziroma odstopa od pogodbe s strani dobavitelja (leasing hiše) in je izven možne organizacije družbe PAA Global, bo kupec o tem nemudoma obveščen. V kolikor bi že poravnal vse obveznosti tega naslova bo denar vrnjen na njegov račun, če ima poravnane vse ostale obveznosti.
 6. Cena, stroški, plačilni pogoji
  1. V primeru nakupa po sistemu fiksne cene, je kupnina za omenjeno vozilo fiksna cena ter dodano stroški, ki so objavljeni ločeno na www. exleasingcar.si
  2. V primeru nakupa »odprte« ali »zaprte« avkcije je cena enaka najvišje podani ponudbi kupca, ki je bila sprejeta s strani prodajalca, ter dodano stroški, ločeno objavljeni na www.exleasingcar.si
  3. V primeru vseh prodaj izda prodajalec račun, ki natančno specificira neto ceno in prodajne pogoje po Zakonu o davku na dodano vrednost v Republiki Sloveniji. Če je kupec v Sloveniji z vsemi pripadajočimi zakonskimi določbami na podlagi zakona o davku na dodano vrednost. V kolikor gre za kupca in drugačno ureditev je vedno na podlagi zakona dodana ustrezna določba.
  4. Dobava vozil v EU članice: kupec, ki nima sedeža v Sloveniji, a ima veljavno in potrjeno VAT številko države članice EU, mora prodajalca obvestiti in izpolniti vse pogoje o dobavi vozila v drugo državo članico EU. Kupcu je podan račun neto vrednosti in davka na dodano vrednost. V kolikor kupec z dokumentacijo o oddaji in prevozu vozila dokaže prevoz v drugo državo članico EU in izpolnjuje pogoje Zakona po slovenskem pravu je račun izdan brez slovenskega davka na dodano vrednost. Plačilo mora vedno biti opravljeno preko TRR kupca, ki glasi na njegovo ime ter na račun prodajalca.
  5. Izvoz v t.i. tretje države. Depozit v obliki višine vrednosti davka na dodano vrednost, skladno z veljavno davčno stopnjo v R Sloveniji se zahteva od vsakega kupca, ki ni iz Evropske Unije. Vračilo omenjenega zneska bo kupcu poravnan in vrnjen takoj, ko predloži vse dokumente in predloži vso zakonsko dokumentacijo o izvozu vozila iz države članice EU v »tretjo« državo.
  6. Kupec je dolžan poleg tega v celoti poravnati tudi administrativne stroške, ki so objavljeni na spletnem naslovu www.exleasingcar.si.
  7. Kupec ima dolžnost plačila; in sicer je dolžan poravnati licitirano ceno ter administrativne stroške. Predmet prodaje je izročen šele po polnem prejemu plačila. Vsa plačila obveznosti morajo biti vedno posredovano preko bančnega nakazila na poslovni račun prodajalca. Prodajalec ni dolžan in ne sprejema drugih plačilnih instrumentov.
  8. Elektronski računi: prodajalec lahko pošilja elektronske račune. Kupec se strinja s prejemom elektronskega računa (predračuna) na njegov e naslov. Kupec mora sprejeti posredovane in podpisane elektronske račune
 7. Nadaljnji predpisi
  Prehod nevarnosti - transport
  1. Kupec mora prevzeti vozila na svoje stroške na lokaciji prodajalca: družbe PAA Global, Ptuj, Slovenija
  2. Transport do lokacije prevzema je vključen v ceno vozila, nevarnost naključnega uničenja pa je prenesena na kupca. Nevarnost za nenamerno izgubo oziroma nenamernega poslabšanja motornega vozila med transportom, naročilom transporta je na strani kupca. V kolikor je transport predan transportni družbi preide s trenutkom predaje na njihovo stran.
  3. Po predaji vozila kupcu, mora le ta nujno, vendar v roku najkasneje 24 ur, prodajalca pisno obvestiti o morebitnih poškodbah vozila oziroma o manjkajoči opremi. Reklamacije po telefonu oziroma ustno niso mogoče. V kolikor so vozila predana transportni družbi je rok za uveljavljanje reklamacij 48 ur, ampak ne več kot 24 ur, ko vozilo dospe na lokacijo kupca. Tudi uveljavljanje reklamacije ne zadržuje dolžnosti kupca o plačilu kupnine za omenjeno vozilo, saj mora le to biti poravnano nemudoma in je reklamacija morebitnih poškodb predmet ločene obravnave.
  4. Prenos lastninske pravice preide na kupca šele ob celotnem plačilu vozila in stroškov za omenjeno vozilo, ki ga kupec izvrši na račun prodajalca in ob predaji dokumentacije vozila kupcu oziroma njemu pooblaščene osebe. V kolikor ni mogoča predaja dokumentacije skupaj z vozilom, mu je le ta posredovana po elektronskem naslovu oziroma posla na pošti. Morebitna izguba dokumentov je prenesena na kupca.
  5. Dokler kupec ne izpolni vseh obveznosti do prodajalca ni mogoč prenos lastninskih pravic oziroma možnosti razpolaganja s predmetom.
 8. Povračilo škode
  Kupce sme zahtevati povračilo škode le v primeru, ko je le ta potrjena in priznana s strani prodajalca.
 9. Zadržanje pravic kupca
  Kupec sme uveljavljati nasprotno uveljavljanje pravic le če te izhajajo iz pogodbenega razmerja in so priznane s strani prodajalca.
 10. Zadržanje pravic prodajalca
  V kolikor kupec zamuja s plačilom obveznosti oziroma ne izpolni dolžnosti plačila lahko družba PAA Global zavrne predajo vozila oziroma ga v primeru neplačila ne izroči kakor tudi ne preda dokumentov vozila. To lahko pomeni tudi za vsa preostala odprta plačila, ki niso izvedena v roku in so v odprtem razmerju drugih nakupov.
 11. Plačilo in zamuda plačila
  Plačilo mora bit izvedeno na podlagi poslane in prejete ponudbe s strani prodajalca. Zamuda s plačilom nastopi po zapadlosti 5 dni, saj je valuta plačila 5 dni ob prejemu predračuna oziroma računa za plačilo. Zamuda nastopi brez predhodnega obvestila s strani prodajalca. V primeru zamude sme prodajalec tudi preklicati dobavo vozila. Prav tako sme prodajalec v vsakem primeru zamude zaračunati zamudne obresti, ki znašajo 8% in kupec za zamudo nima razlogov za zamudo plačila.
 12. Odstop od pogodbe
  1. Kupec sme odstopiti od pogodbe nakupa v kolikor družba PAA Global krši pogodbene obveznosti pogodbenega razmerja. Kupec mora svoj odstop pisno pojasniti in obrazložiti zakaj odstopa ter vsekakor navesti utemljen razlog.
  2. Družba PAA Global sme prekiniti kupoprodajno pogodbo, če je vozilo poškodovano preden preide nevarnost uničenja na kupca, in mora o tem nemudoma obvestiti kupca, ter v primeru že plačila kupnino vrniti če le ima kupec sicer poravnane druge obveznosti do pordajalca.
  3. Družba PAA Global sme prav tako prekiniti kupoprodajno pogodbo, če je že prešla nevarnost uničenja na kupca, ampak še ni v nejgovi posesti, ker je razlog na strani dobavitelja. V tem primeru bo družba PAA Global takoj obvestila kupca in mu povrnila že plačano kupnino. Kasnejša in tudi druga uveljavljanja morebitne škode (kot izguba dobička) niso mogoča.
  Odgovornost
  1. Pogodbena odgovornost
   Prepovedane so kakršnekoli zlorabe in nedopustna ravnanja tako na strani prodajalca kot kupca
  2. Odgovornost za pravne in stvarne napake
   Odgovornost za pravne in stvarne napake je izključena. Vozila in dodatna oprema so v stanju kot so bila v času sklenitve pogodbenega razmerja in objavljenja na spletnem naslovu www.exleasingcar.si. Glede na letnik in prevožene kilometre je potrebno upoštevati normalno obrabo.
  3. V primeru, da je predmet novo vozilo in uveljavlja kupec reklamacijo bo prodajalec uveljavljal zahtevek pri proizvajalcu vozila, ko je vozilo še v garancijskem roku. Možni so izključno priznani reklamacijski zahtevki, ki jih potrdi proizvajalec in prodajalec zaj ne more prevzeti odgovornosti.
  Odgovornost pravočasne izpolnitve

  Prodajalec ni odgovoren za pravočasno izpolnitev.
  Odgovornost pravočasne izpolnitve, če izpolnitev ni mogoča

  Prodajalec ne more prevzeti odgovornosti za pravočasno izpolnitev, če izpolnitev ni mogoča.
  Omejitev odgovornosti
  Vsakokratno uveljavljane omejitev odgovornosti je mogoče, če jih uveljavlja kupec:
  1. Zaradi škode, ki bi izhajala iz grožnje življenja, telesa oziroma poškodbe
  2. Zli nameni
  3. Iz naslova garancij, ki jih je navedel prodajalec
  4. škoda, ki nastane zaradi opustitve
  5. škoda, ki nastane zaradi opustitve pogodbenih izpolnitev (obligacij)
  Odgovornost prodajalca
  Prodajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala v zvezi z uporabo storitev, še posebej zaradi tehničnih težav.
  Garancija proizvajalca
  Garancija proizvajalca ni predmetna zadeva prodajalca.
  Odgovornost za škodo
  V kolikor je kupec odgovoren za škodo (odstop od pogodbe) je dolžana poravnati odškodnino v višini 20% pogodbene cene ampak ne manj kot 500 €.
  Zastaranje Zastaranje nastopi v roku enega leta, vendar ne za pravice uveljavljanja reklamacij, katerih zastaranje je že določeno (24 ur oziroma 48 ur).
 13. Končne določbe
  1. Ti splošni pogoji so predmet Obligacijskega prava v R Sloveniji.
  2. Pristojno je sodišče na Ptuju.
  3. Za vsa morebitna nesoglasja je pristojnost določena po sedežu družbe PAA Global, to je na Ptuju.
  4. Uradni jezik je slovenščina. Dokumentacija sme biti posredovana tudi v angleškem jeziku, vendar so pravno veljavne potrditve izključno v slovenskem jeziku.
  5. Vse spremembe oziroma dopolnitve morajo bit v pisni obliki.
  6. V kolikor bi določbe oziroma ti splošni pogoji bili delno ali v celoti neveljavni jih je potrebno nadomestiti kakor hitro in čim bolj podobno.

PAA GLOBAL d.o.o.
Ormoška cesta 23,
2250 Ptuj
Slovenia

VAT number: SI84493755